Quy trình mô hình hoá dự án

Mô hình là một BIM Use cơ bản trong đó phần mềm 3D được sử dụng để xây dựng một công trình ảo. Phần tử 3D được phát triển trong ứng dụng phải đáp ứng hai điều kiện chính: Đại diện được cho các thành phần xây dựng của công trình từ đơn giản tới phức tạp. Các cấu kiện... read more