Nguyên tắc lập trình

Python là ngôn ngữ lập trình đa mô hình. Nó hỗ trợ nhiều phương pháp lập trình khác nhau.

Cách tiếp cận lập trình phố biển nhất là tạo đối tượng, được biết với tên gọi Lập trình hướng đối tượng (OOP). Các API cho Dynamo đều dựa theo OOP.

Khái niệm OOP trong Python tập trung vào việc tạo mã code để có thể tái sử dụng, gọi là DRY (Don’t Repeat Yourself).

Class 

Một class có thể xem là một tập hợp các đối tượng. Một class là bản phác thảo của đối tượng. Nó bao gồm các thuộc tính và phương thức (hàm).

Object

Object là một thực thể của class có trạng thái và ứng xử riêng.

Một object bao gồm:

  • Trạng thái: Đại diện và phản ánh cho thuộc tính của đối tượng.
  • Ứng xử: Đại diện và phản ánh cho phương thức của đối tượng.
  • Đặc trưng: Đối tượng có tên riêng và cho phép các đối tượng tương tác với nhau.

Nguyên tắc lập trình OOP trong Python

Nguyên tắc lập trình OOP trong Python không khác gì phương pháp lập trình OOP khác. Các bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng. Đảm bảo nguyên tắc: Kế thừa, Đa hình, Trừu tượng và Đóng gói.