Giới thiệu
Cơ bản
Bài tập thực hành
DesignScript
Giải pháp thực tế
Sử dụng Dynamo
Tài liệu học tập tham khảo thêm

Ghi đè màu sắc

File OverrideElementColour.dyn sẽ ghi đè màu sắc phần tử Revit sử dụng slider để tạo giá trị màu sắc RGB:

Chú ý, node Select Model Elements sẽ chọn phần tử theo cửa sổ như ví dụ bên dưới: