Các chủ đề cấp cao

 • Các giai đoạn dự án
  • Nhóm dự án
  • Luồng công việc
  • Mức độ chi tiết
  • Quản lý thay đổi
 • Cấu trúc dự án và Nhóm
  • Quy trình lập kế hoạch thực hiện BIM
  • Phương pháp chuyển/chia sẻ tệp
  • Quy trình BIM cho AEC (Kiến trúc, Kỹ thuật, Xây dựng)
  • Quy trình BIM ngoài lĩnh vực AEC
  • Các ứng dụng khác của BIM
 • Chiến lược BIM
  • Lưu lượng vòng đời dự án
  • Tiêu chuẩn và quy trình BIM
  • Trích xuất thông tin
  • Luồng kiểm soát chất lượng
 • Thực hiện các bài tập
 • Kế hoạch Thực hiện BIM (BEP)
  • Nội dung BEP
  • Thực hành giao dự án BIM tiêu chuẩn
  • Mẫu BEP
 • Các giai đoạn dự án AECO và BIM
  • Khung triển khai dự án
  • Giai đoạn Kiến trúc/Kỹ thuật (AE)
  • Giai đoạn Thi công (C)
  • Giai đoạn Chủ sở hữu/Vận hành (O)
 • Kết luận
  • Những điểm mấu chốt
  • Tài nguyên học tập