Phạm vi của BIM PLM

Phạm vi của Khoá đào tạo BIM PLM là giới thiệu cho khách hàng về các giai đoạn, thành viên nhóm, luồng tài liệu, kế hoạch thực hiện, chiến lược và các khía cạnh khác của vòng đời dự án trong một dự án BIM.